Aamsanchar

सासू ससुराले घर निकाला गरेपछि…..

Author Image
बिहिवार, वैशाख २, २०७३

भूकम्पमा श्रीमान्को मृत्युपछि सासू ससुराले घर निकाला गरेपछि माइतीको शरण लिन वाध्य गोरखा बारपाक–७ की गममाया गुरुङ्ग छोरोसँग ।

e"sDkdf >Ldfgsf] d[To'kl5 ;f;" ;;'/fn] 3/ lgsfnf u/]kl5 dfOtLsf] z/0f lng jfWo uf]/vf af/kfs–& sL uddfof u'?ªu 5f]/f];Fu . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

e”sDkdf >Ldfgsf] d[To’kl5 ;f;” ;;’/fn] 3/ lgsfnf u/]kl5 dfOtLsf] z/0f lng jfWo uf]/vf af/kfs–& sL uddfof u’?ªu 5f]/f];Fu . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 296

प्रतिक्रिया (०)