Aamsanchar

१६ वर्षको उमेरमा दुई कक्षामा

Author Image
बिहिवार, वैशाख २, २०७३

मुगु जिल्लाको माग्री गाविस– ८ की १६ वर्षीया किशोरी याङ्जु लामा सदरमुकाम गमगढीको इमस्थित सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा दुईमा पढ्न जाँदै । यहाँका कतिपय बालबालिका चेतनाको कमी तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बेलैमा पढ्न विद्यालय जाने गरेका छैनन् ।

!^ jif{sf] pd]/df b'O{ sIffdf  d'u' lhNNffsf] dfu|L uflj;– * sL !^ jifL{of lszf]/L ofªh' nfdf ;b/d'sfd udu9Lsf] Odl:yt ;/:jtL k|fylds ljBfnodf sIff b'O{df k9g hfFb} . oxfFsf sltko afnaflnsf r]tgfsf] sdL tyf cfly{s cj:yf sdhf]/ ePsf sf/0f a]n}df k9g ljBfno hfg] u/]sf 5}gg . tl:a/ M uf]s0f{ zfxL, d'u', /f;;

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 357

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर