Aamsanchar

बाहुनीडाँडामा सौर्य उर्जा जडान

Author Image
आइतवार, जेठ ९, २०७३

vf]6fªsf] afx'gL8fF8fdf ;f}o{ phf{ h8fg vf]6fªsf] afx'gL8fF8fdf h8fg ul/Psf] @@ lsnf]jf6 Ifdtfsf] ;f}o{ phf{ . xn];L ;f]nf/ ldgLlu|6 sDkgL k|flnsf] kxndf h8fg ul/Psf] ;f}o{ phf{af6 ^& 3/df lah'nL aQL aflnPsf] 5 . tl:a/ M s]bf/ du/, vf]6fª, /f;;

खोटाङको बाहुनीडाँडामा जडान गरिएको २२ किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जा । हलेसी सोलार मिनीग्रिट कम्पनी प्रालिको पहलमा जडान गरिएको सौर्य उर्जाबाट ६७ घरमा बिजुली बत्ती बालिएको छ । तस्बिर ः केदार मगर, खोटाङ, रासस

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 44

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर