Aamsanchar

बुधबारे बजारको भाँडा पसल

Author Image
आइतवार, साउन २३, २०७३

इटहरी–८ स्थित बुधबारे बजारको भाँडा पसलमा बिक्रीका लागि राखिएका भाँडाबर्तन ।

a'waf/] ahf/sf] efF8f k;n O6x/L–* l:yt a'waf/] ahf/sf] efF8f k;ndf laqmLsf nflu /flvPsf efF8fat{g . tl:a/ M ofd k|wfg, O6x/L, /f;; .

 

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 155

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर